Liste over beste metode

Faktaarkene med «beste praksis» er utarbeidet gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet ECOINFLOW (www.ecoinflow.com). Hensikten med dette 3-årige prosjektet er å oppnå bedre energiledelse i sagbruksindustrien for å kunne redusere industriens energikostnader. Energibesparelsene vil bidra til å nå nasjonale klimamål for 2020. ECOINFLOW koordineres av Norsk Treteknisk institutt og det deltar 12 partnere fra 9 land.

De etterfølgende faktaarkene oppsummerer ulike temaer omkring energibruk samlet inn gjennom besøk på 20 sagbruk som deltar i prosjektet. De ulike praksisene er delt inn i 10 grupper basert på ulike deler av virksomheten som involverer energi: saglinje, tørking, fyrkjele og energistyring.

Hvert ark presenteres etter følgende punkter:

• Oversikt over enheten (e) og problemstillinger
• Teknisk beskrivelse av enheten (e)
• Potensielle gevinster: energisparing, andre forbedringer, reproduserbarhet og anmerkninger (utfordringer, rådgivning vedrørende enheten (e), begrensninger etc.)

For hvert faktaark angis nivået av nødvendige investeringer, både ressursmessig og økonomisk. Dette angis med visuelle kriterier (fra lav til høy). Avkastningen på investeringen er beregnet etter følgende kriterier: Kort, mellomlang og lang sikt*

FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 FREKVENSSTYRING
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 VARMEVEKSLER PÅ LUFTKOMPRESSOR
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 KONDENSASJONS
-BATTERI
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 TRYKKLUFT (lekkasjesøk)
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 BELYSNING
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 FLISSUGER
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 

BIOBRENSELANLEGG – OG CHP (kogenerering)
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 VARMEGJENVINNER PÅ TRELASTTØRKE
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 FREKVENSSTYRING PÅ TØRKEVIFTER
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1ENERGILEDELSE
*: De menneskelige investeringene, kostander og kapitalavkastning kan variere i stor grad fra et sagbruk til et annet. Dette vil avhenge av en rekke parametere og prosessvariabler (e.g. type prosess, kvalitet på utstyret, forventet levetid på maskiner og utstyr, hvordan ledelsen involveres i innkjøpsbeslutningen etc.). På grunn av dette, som en hjelp i beslutningsprosessen, er det for hvert eksempel med beste praksis foretatt et estimat av kostnadsbesparelser og avkastning på investeringene som beskrevet nedenfor.

  • 1. Menneskelig investering  :
Lav :
  • Få ansatte (1-2) og bare en avdeling involvert
  • Foregår over en kort periode (mindre enn to måneder)
Medium  :
  • Flere ansatte involvert (mer enn 2)
  • Foregår over en kort periode (mindre enn to måneder)
Høy
  • Sterk involvering i bedriften på flere avdelinger og nivåer
  • Foregår over en lengre periode (minst to måneder)

 

  • 2. Kapitalavkastning
Kortsiktig Mindre enn 1 år
Medium tidsperiode Mellom 1 og 4 år
Langsiktig Mer enn 4 år

 

  • 3. Kostnader
Lav : Fra 0 € til 2 000 €*
Medium : Fra 2 000 til 20 000 €*
Høy Mer enn 20 000 €*

* : Estimert verdi.