Lista med goda exempel

Faktabladen med “Goda Exempel” har tagits fram inom EU-projektet ECOINFLOW (www.ecoinflow.com).
Målet med det treåriga projektet är att främja energihushållningen i sågverk, att minska sågverkens energikostnader och bidra till att uppnå de nationella och Europeiska energi- och klimatmålen för 2020. EcoInFlow koordineras av Norsk Treteknisk Institutt och involverar tolv partners från nio länder.

Nedanstående faktablad innehåller “Goda Exempel” från ett femtiotal olika sågverk som besökts inom projektet. Bladen är kategoriserade i tiotalet olika verksamheter/aktiviteter så som torkning, panna, såghus och energiledning. Varje faktablad innehåller:
• Översiktlig beskrivning
• Teknisk beskrivning av apparater/system inklusive skillnader mellan olika sågverks installationer
• Förbättringspotential: energibesparing, andra besparingar, reproducerbarhet och kommentarer (svårigheter, installationsråd, begränsningar)

För varje faktablad indikeras investeringskostnad och arbetstid grafiskt på en skala (från låg till hög). Återbetalningstiden indikeras på en tregradig skala, från kort till lång.*

FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 FREKVENSSTYRNING
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 VÄRMEÅTERVINNING FRÅN TRYCKLUFT
-KOMPRESSORER
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 KONDENSATOR
-BATTERI
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 TRYCKLUFT
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 BELYSNING
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 SPÅNSUGAR
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 

BIOBRÄNSELANLÄGGNINGAR OCH CHP  
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 VÄRMEÅTERVINNING PÅ VIRKESTORKAR
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 FREKVENSSTYRNING AV TORKFLÄKTAR
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 ENERGILEDNING
*: Personalkostnader, investeringskostnader och avkastningskrav varierar från sågverk till sågverk och beror på en mängd parametrar (processtyper, kvaliteten på utrustning som används, förväntade livslängden för maskiner och utrustning, medverkan av olika personal kategorier, administrativ personal, experter, etc.). Som ett stöd i de goda exemplen har därför personalkostnad, investeringskostnad och avkastning klassats som låg/mellan/hög, enligt beskrivningen nedan:

  • 1. Personalkostnad :
Låg :
  • Få personer (1-2) inom en avdelning
  • Begränsad tidsåtgång
Mellan :
  • Flertal personer involverade (fler än 2)
  • Begränsad tidsåtgång
Hög
  • Betydande engagemang från flertal olika tjänster/avdelningar inom företaget
  • Pågår under en längre tid (åtminstone 2 månader).

 

  • 2. Avkastning (pay-back)
Kort Mindre än 1 år
Mellan Mellan 1 och 4 år
Lång Mer än 4 år

 

  • 3. Investeringskostnad
Låg : Från 0 kr till 20 000 kr*
Mellan : Från 20 000 kr till 200 000 kr*
Hög Över 200 000 kr

* : Uppskattad investering.